Badeforhæng

Tilbage
Ingen kategori valgt
Ingen kategori valgt
Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Badeforhæng er oftest lavet af plasttypen PVC, derfor skal det på Genbrugspladsen afleveres i nr. 35 Deponi.

Er badeforhænget lavet af ren stof, så kan den komme med i Restaffald eller afleveres på genbrugspladsen i container med nr. 14 Brændbart småt.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet fra nr. 35 Deponi bliver kørt til henlægning /nedgravning på vores deponi i Højer.
Deponiet er opbygget med membran, drænsystem og pumper, der leder spildevandet til et rensningsanlæg. Dermed undgås forurening af grundvandet.

Restaffaldet fra din affaldsbeholder og indholdet fra container med nr. 14 Brændbart bliver kørt til et forbrændingsanlæg.
Energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage